Garantie & Reparatie

Een meubel is een aankoop voor een langere periode. Dat weten wij als geen ander en daarom vinden we kwaliteit erg belangrijk. Elk meubelstuk en accessoire wordt door onze vakmensen bekeken en nauwkeurig geïnspecteerd. Dit verkleint de kans op fouten, maar toch kan het gebeuren dat een product een gebrek vertoont. Als dat het geval is, dan kan je gebruikmaken van onze garantie.

12 maanden garantie
Met inachtneming van hetgeen elders in de Algemene Voorwaarden is bepaald, staat INDUSTRIAL66 er voor in dat het door haar geleverde gedurende 12 maanden na levering voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen. (zie artikel 10 algemene voorwaarden)

Indien Koper genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal INDUSTRIAL66, naar eigen keuze, ofwel overgaan tot het verstrekken van onderdelen, het overgaan tot reparatie van het geleverde, ofwel tot vervanging daarvan, ofwel tot (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rato restitutie van het door Koper reeds betaalde en vervolgens niet tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Voormelde garantieverplichting vervalt indien:
a. Koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van INDUSTRIAL66 zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en);
b. Koper het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt;
c. Koper het geleverde (naar INDUSTRIAL66’s oordeel) niet juist heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
d. Koper zijn verplichtingen jegens INDUSTRIAL66 niet nakomt;
e. Koper zijn informatieverplichtingen overeenkomstig niet is nagekomen;
f. Koper anderszins geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan het gebrek of de schade aan het geleverde.

Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Koper.
Garantie door INDUSTRIAL66 wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan.

De garantietermijn wordt na garantiereparaties niet verlengd.

Wanneer Koper aanspraak maakt op garantie ontslaat dit Koper niet van zijn verplichtingen als betaling en afname zoals voortkomend uit de met INDUSTRIAL66 gesloten overeenkomst(en).

Reclame
Reclamering dient schriftelijk plaats te vinden door een e-mail te sturen naar info@industrial66.nl. 
Koper is, op straffe van verval van recht, verplicht het geleverde binnen 24 uur na feitelijke aflevering (zie artikel 10 algemene voorwaarden) te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, hetzij deze controle uit te (laten) voeren na mededeling van INDUSTRIAL66 dat de goederen ter beschikking van Koper staan.  Onvolledige of beschadigde zaken worden door INDUSTRIAL66 slechts teruggenomen en  (eventueel) vervangen wanneer deze in de originele verpakking worden geretourneerd.

Onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van INDUSTRIAL66 tot vervanging, herstel of schadevergoeding. Niet of onvoldoende gemotiveerde klachten worden door INDUSTRIAL66 niet in behandeling genomen.

Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Hier na worden reclames niet meer door INDUSTRIAL66 in behandeling genomen.

Retour
Retournering van het geleverde kan slechts plaatsvinden na INDUSTRIAL66’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring, onder de door INDUSTRIAL66 te bepalen voorwaarden. (zie voor meer informatie bij Ruilen en retourneren)

Reparatie

Zitten er kosten verbonden aan de reparaties?
12 maanden na factuurdatum ontvang je een volledige garantie op alle reparaties dan wel vervangingen, tenzij er schade is ontstaan door verkeerd gebruik van het artikel.

Ik heb een defect artikel gekregen. Wat nu?
Stuur ons een e-mail met de omschrijving van je klacht en voeg waar mogelijk foto’s toe. Als wij je klacht erkennen zullen we het artikel indien mogelijk laten repareren en wanneer dit niet mogelijk is, vervangen. Als beide opties niet mogelijk zijn, zullen we de aankoop ontbinden. De ontbinding moet wel in verhouding staan met de klacht.